AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ 2021/2022

Na základě doporučení MŠMT upravujeme termín a způsob zápisu do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice.
Původní termín 3. a 4. května 2021 se mění na období od 2. do 16. května 2020.
Vzhledem k mimořádným opatřením vlády České republiky k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 není bezpečné hromadné přímé osobní předávání dokumentace, z tohoto důvodu uvádíme jiné možnosti podání žádosti.
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice učinit v období od 2. do 16. 5. 2021těmito způsoby: 
1. osobně – vhoďte dokumenty v obálce označené „Zápis do MŠ“ do schránky Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, Holubice, umístěné ve dveřích školní jídelny MŠ.
2. z vlastní datové schránky do datové schránky MŠ: 7yukrgx,
3. e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: msholubicezapis21@seznam.cz. Při zvolení této formy doručení bez elektronického podpisu je nutno do 5 dnů dokumenty potvrdit, jinak se k žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání nepřihlíží. (V případě nutnosti potvrzení dokumentů kontaktujte ředitelku MŠ: 736 190 341.)
4. poštoudoporučeně
Doporučený postup:  
Vytiskněte si Žádost: PŘIHLÁŠKA
Vyplňte ji, prosíme ČITELNĚ (včetně kontaktu – tel., a email) a podepište.
Nechte žádost potvrdit dětským lékařem, popř. doplňte žádost čestným prohlášením.
(Pozn.: Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné potvrzení lékaře.)
Vzor textu čestného prohlášení k očkování:
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), bytem (adresa trvalého pobytu dítěte) se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Podpis zákonného zástupce, Datum
K žádosti připojte souhlas se zpracováním osobních údajů
Vzor textu souhlasu se zpracováním osobních údajů:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) za účelem „Vedení řízení ohledně přijímání do předškolního vzdělávání“.
Jméno zákonného zástupce, nar., bytem
Podpis zákonného zástupce, Datum
Bližší informace: zde
K žádosti připojte čestné prohlášení o evidenci trvalého pobytu dítěte v obci Holubic
Vzor textu čestného prohlášení o evidenci trvalého pobytu v obci Holubice:
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), bytem (adresa trvalého pobytu dítěte) je trvale hlášeno v obci Holubice.
Podpis zákonného zástupce, Datum
Přehled požadovaných dokumentů k žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice:
– vyplněná a podepsaná ŽÁDOST
– prostá kopie očkovacího průkazu dítěte (Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.),
– čestné prohlášení k očkování (Pouze v případě, že není žádost potvrzena dětským lékařem.),
– kopie rodného listu dítěte,
– souhlas se zpracováním osobních údajů,
– čestné prohlášení o evidenci trvalého pobytu dítěte v obci Holubice.
Občané Evropské unie doloží při přijímacím řízení kopii dokladu o trvalém pobytu v obci Holubice a občané třetích zemí jsou povinni doložit kopii oprávnění k pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů (ustanovení 20 odst. 2 písm. d) 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů).
Po shromáždění všech žádostí (nejdříve 19. 5. 2021) bude každému přiděleno registrační číslo a potvrzeno na váš, v žádosti uvedený email, proto prosíme, nezapomeňte uvést správně a čitelně své kontakty.
Kritéria přijetí dítěte do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ
pro školní rok 2021/2022:
Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního rok,
– Doložení skutečnosti, že dítěti je Pedagogicko-psychologickou poradnou doporučen odklad z docházky do ZŠ,
– Věk dítěte – rozhodující je datum narození dítěte (od nejstaršího po nejmladší),
– Trvalý pobyt dítěte v obci Holubice, okres Praha – západ.
Seznam přijatých/nepřijatých dětí do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice bude zveřejněn dne 24. května 2021 na webových stránkách www.msholubice.cz  prostřednictvím registračních čísel a na vývěskách Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice, a to po dobu min. 15 dnů.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice, bude zasláno poštou na doručenku.