PLAVÁNÍ

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je plavani2-e1597846286252-1024x422.png.

S plaveckou školičkou Vodník budeme nadále spolupracovat i v tomto školním roce 2021/2022 a nově se plavání bude konat každou středu od 8.50 do 9.35 hodin. Začínáme 8. 9. 2021.
Plavání pro děti předškolního věku: v bazénu Aqvacentrum na Šutce, Praha 8.

Odjezd od MŠ v 7.45 hodin. Děti dostanou ten den lehkou svačinu ihned po plavání a snědí si ji přímo u bazénu na místě k tomu určeném. Je vhodné, aby jim byla doma podána lehká snídaně. Komu se dělá v autobuse špatně, je nutno předem nahlásit pedagogickému doprovodu (p. ředitelce). Návrat do MŠ v cca 11 hodin.
Cena za 18 lekcí činí 4500,- Kč včetně dopravy. Platba bude vybírána v hotovosti v ředitelně v pondělí 6. 9. 2021 a úterý 7. 9. 2021 od 7.30 do 8.00 hodin, od 12.00 do 12.30 hodin a od 15.00 do 16 hodin.
Na základě předběžné přihlášky (bude k dispozici na třídních schůzkách 2. 9. 2021 od 17.30 hodin ve třídě Broučků a vyvěšena na tzv. skle v šatnách jednotlivých tříd.
Poté budou vytvořeny seznamy přijatých dětí na plavání (dle věkového kritéria od nejstarších po nejmladší). Následně budou seznamy přijatých dětí k dispozici v jednotlivých třídách, popř. se bude možno telefonicky domluvit s ředitelkou MŠ: 736 190 341.

S sebou na plavání dětem připravte:

 • Baťůžek a v něm: plavky, ručník, koupací čepice, hřeben, cestovní lahev s pitím. (Po lekci mají děti žízeň.)
 • ROUŠKA (DĚTI SI JI MUSÍ NASADIT PŘED VCHODEM DO PLAVECKÉHO AREÁLU, U ŠATEN JI JIŽ NEMUSÍ MÍT, CELKEM JI POUŽIJÍ CCA 5 MINUT.)
 • Na čepici je nutno napsat nesmyvatelnou fixou velkými písmeny jméno dítěte, aby bylo rozeznatelné v bazénu. Koupací čepice označíme v MŠ.
 • Dětem nedávejte: boty do vody a drahé šperky (náušnice, řetízky).
 • Dívkám s dlouhými vlásky, prosíme, v ten den zapleťte cop.
 • Ideální oblečení: jsou podkolenky a zateplené kalhoty (ne punčocháče, neboť se velmi špatně oblékají na vlhké tělo), teplá obuv a teplá čepice, rukavice, šála.
 • Vše, prosíme, dětem podepište.

Provozní řád – plavání

Platný pro základní a mateřské školy účastnící se plavecké výuky v plavecké škole „VODNÍK“

 • Před zahájením plaveckého výcviku seznámí škola vhodným způsobem žáky s tímto provozním řádem včetně bezpečnostních a hygienických zásad při výuce plavání.
 • Před první lekci zašle škola e-mailem jmenný seznam žáků na ZÁZNAMOVÉM LISTU ŠKOLY, kteří se zúčastní plavecké výuky. Na první lekci ve spolupráci s pedagogy doplníme případná zdravotní omezení dětí, nebo jiné omezení (např. ADHD, poruchy chování atd…).
 • Plavecké výuky se mohou zúčastnit pouze děti, které jsou zdravotně způsobilé. Pokud mají žáci závažné zdravotní problémy, které dle vyjádření lékaře nebrání plavecké výuce (např. epilepsie, srdeční vada apod.), musí žáka doprovázet jeho zákonný zástupce nebo osobní asistent. Tento doprovod zajišťuje škola, jejíž je účastník plaveckého výcviku žákem. Tuto skutečnost je objednavatel povinen zapsat na druhou stranu záznamového listu. Potvrzení od lékaře zůstává ve škole.
 • Pedagogický doprovod svým podpisem na záznamovém listu potvrdí seznámení žáků s tímto provozním řádem plavecké školy a organizačními pokyny.
 • Účastníci plaveckého výcviku jsou povinni dodržovat Návštěvní řád Aquacentra Šutka.
 • Před první lekcí bude školu očekávat v prostoru vstupní haly pracovník plavecké školy, který pedagogům vystaví kartičku pro vyzvednutí klíče od společné šatny a doprovodí školu až na bazén.
 • Základní školy vstupují do společných šaten  15 minut před zahájením výuky
 • Mateřské školy vstupují do společných šaten 20 minut před zahájením výuky
 • Pedagogický doprovod po příchodu na recepci nahlásí počet dětí vstupujících do areálu a počet dospělých.
 • Dospělí obdrží od recepce čip na ruku, děti čip nedostávají.
 • Při příchodu na recepci dostane pedagog klíč od společné šatny oproti kartičce, kterou vystaví plavecká škola, klíč od šatny má pedagog po celou dobu výuky u sebe a vrací ho při odchodu zpět na recepci. Poté je mu vrácena kartička, kterou takto používá po celém období plavecké výuky. V případě ztráty kartičky vystaví plavecká škola novou.
 •  Před každou hodinou plavání pedagogický dozor zkontroluje a vyřadí z výuky ty žáky, kteří jsou nezpůsobilí z důvodu příznaků nemoci (chřipka, angína, nachlazení apod.), žáky po nemoci nebo jinak neschopných zúčastnit se výuky. Žáci, kteří se nemohou zúčastnit výuky, mohou být přítomni v areálu plaveckého bazénu, pouze však v doprovodu pedagogického dozoru nebo zákonného zástupce a ve vhodném sportovním oděvu a obuvi.
 • Vhodný sportovní oděv (např. šortky, tričko, pantofle) musí mít i pedagogický doprovod. Za vhodný oděv v prostoru bazénu se nepovažuje oděv, ve kterém přišli zvenku.
 • Před zahájením plavecké výuky pedagogický doprovod dohlédne  na převlečení žáků, uložení věcí a obuvi. Každý žák si připraví plavky, plaveckou čepici, do igelitové tašky ručník, mýdlo a kapesník, které si uloží do boxů u bazénu. Dále dohlédne, aby každý žák šel před osprchováním na WC a na osprchování žáků bez plavek s použitím vlastního mýdla před zahájením výuky.
 • Je přísně zakázáno přinášet do areálu skleněné obaly (nápoje, šampony, tekuté mýdlo apod..)
 • Vyučovací hodina začíná nástupem u výukového bazénu, kde si pedagogický dozor a instruktoři plavecké školy žáky předají. Tímto okamžikem přebírá odpovědnost za zdraví a bezpečnost dětí plavecká škola. Před nástupem děti s pedagogy vyčkají na tribuně.
 • Pedagogický doprovod upozorní při nástupu instruktora plavecké školy na okolnosti, které by mohli negativně ovlivnit průběh výuky (např. hyperaktivní děti, disfunkční děti  apod.)
 • Instruktoři plavecké školy zodpovídají za bezpečnost dětí, které se účastní plavecké výuky. Při odchodu žáků na WC, při nevolnosti nebo úrazu přebírá za žáka odpovědnost přítomný pedagogický dozor.
 • Výuka končí nástupem žáků u výukového bazénu a předáním pedagogickému doprovodu. Tímto okamžikem přebírá odpovědnost za zdraví a bezpečnost dětí pedagogický doprovod.
 • Pedagogický doprovod zaznamená každou lekci účast žáků do záznamového listu (šikmá čárka znamená přítomen, vodorovná čárka nepřítomen), ve spodní části formuláře napíše celkový počet plavajících dětí. Záznamový list zůstává na bazénu.
 • Po skončení výuky zajistí pedagogický doprovod osprchování žáků, řádné osušení  a odchod do šatny, kde se žáci obléknou.
 • Základní školy opustí prostor šaten 15 minut po ukončení výuky a mateřské školy 20 minut po ukončení výuky.
 • Nastoupí-li dítě do plavecké výuky později (např. od 4 lekce), nelze uplatňovat odpočet zameškaných lekcí a účtuje se celá částku.
 • Plavecká škola je oprávněna v případě havárie nebo jiné nepředvídané události odvolat plavecký výcvik. O této skutečnosti vhodným způsobem informuje objednavatele a dle svých možností zajistí a nabídne náhradní termín výuky.


BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ ZÁSADY PRO DĚTI PLAVECKÉ ŠKOLY VODNÍK

 • Do prostoru vestibulu, šaten, sprch a bazénu je přístup žákům bez pedagogického dozoru zakázán.
 • Přísný zákaz donášení nápojů, šamponů, tekutého mýdla apod. ve skleněném obalu.
 • Ve všech prostorech plaveckého areálu je přísný zákaz běhání z důvodu nebezpečí uklouznutí a zranění. Choďte pomalu a opatrně!
 • Do bazénu je povolen vstup jen zdravým žákům. Plavecké výuky se nesmí zúčastnit žáci s  horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, kožními nemocemi – vyrážkami, opary, bradavicemi, osoby zahmyzené a žáci, jejichž člen rodiny je postižen infekční chorobou.
 • Žáci vyžadující zvýšený dozor (epilepsie, srdeční nemoci, diabetes apod.) se mohou zúčastnit výuky na základě lékařského potvrzení pouze za doprovodu zákonného zástupce nebo osobního asistenta.
 • Žáci nesmí mít při výuce náušnice, náhrdelníky, prsteny, náramky, ozdobné kroužky a jiné předměty z důvodu zvýšeného rizika ohrožení zdraví a případné ztráty.
 • Vyučovací hodina začíná a končí nástupem žáků u výukového bazénu. Do vody  jdou žáci pouze na přímý pokyn instruktora nařízeným způsobem.
 • Žáci mají přísný zákaz skákat jakýmkoliv způsobem do vody s výjimkou plavecké výuky. .
 • Žák, který během výuky potřebuje použít WC, nebo mu je nevolno, musí uvědomit  svého instruktora a odchází z výuky v doprovodu svého pedagogického dozoru. Poté se osprchuje a vrací se zpět do výuky.
 • Z hygienických důvodů je zakázáno do vody plivat, smrkat, močit  nebo ji jiným způsobem znečisťovat.
 • Plavecké pomůcky (destičky,plováky….) lze používat pouze pro účely, ke kterému jsou určeny. Jiná manipulace je nepřípustná. Žáci s nimi nesmí házet, lámat je, okusovat, trhat apod.
 • Žáci mohou při výuce používat plavecké brýle.
 • Žáci musí mít plavecké čepice s čitelně napsaným křestním jménem žáka (lihovým fixem). Důvodem je rozlišení žáků ve vodě a jejich oslovování.
 • Ti žáci, kteří nemají možnost přinést si vlastní plaveckou čepici, nabízíme možnost zakoupení za 50,-Kč.

Ing. Šťastný, plavecká škola VODNÍK