ŠKOLNÉ

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro školní rok 2021/2022 na 700,- Kč/měsíc. – zůstává nezměněna.

Povinnost platit úplatu za předškolní vzdělávání má zákonný zástupce nezletilého dítěte, které ve školním roce 2021/2022 nedovrší věk 6 let.

Předškoláci (děti, které dovrší 6 let věku v období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022) a děti s odkladem jsou od platby školného osvobozeni.

Školné ve výši 700,- Kč se hradí bezhotovostně vždy na aktuální měsíc tak, aby bylo připsáno na účtu MŠ nejpozději do 15. dne v měsíci (např. školné na září 2021 je splatné do 15. 9. 2021).

Pokud na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice nebo ministerstva zdravotnictví dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující: V MŠ stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

Bankovní spojení: 218014309/0600

Platbu doporučujeme provádět trvalým příkazem na účet MŠ.

Z důvodu identifikace platby, prosím, vždy uvádějte přiřazený variabilní symbol (event. do poznámky uveďte „školné“). Prosíme Vás o dodržování splatnosti připsáním na účet do 15. dne v měsíci. Dle zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školné a školní stravování ve stanoveném termínu, pokud nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.