STRAVNÉ

Cena stravného: celkem 52,-Kč/den
Složení ceny stravného: cena stravného = cena potravin.

Záloha na stravné ve školním roce 2022/2023: 1000,- Kč

NOVÍ STRÁVNÍCI
Pouze u nových strávníků vybíráme zálohu na stravné ve výši 1000,- Kč, která je splatná do 15. 9. 2022 na číslo účtu MŠ 218014309/0600 a bude vyúčtována při ukončení docházky dítěte do MŠ. Stávající strávníci mají zálohu již složenou. Při platbě vždy uvádějte přidělený VS.

VŠICHNI STRÁVNÍCI
Stravné je vždy vyúčtováno zpětně dle skutečného počtu stravovacích dnů za minulý měsíc uvedených v docházce. Vyúčtování stravného bude vyvěšováno vždy začátkem měsíce na nástěnkách školní jídelny v šatnách jednotlivých tříd. Stravné ve výši stanovené na Vašem vyúčtování je splatné do 15. dne v měsíci, tak aby bylo nejpozději 15. připsáno na účet MŠ.

Dodržujte, prosím, vyúčtovanou částku za stravné i splatnost, abychom předešli případným nedorozuměním nebo upomínkám. Při platbě vždy uvádějte přidělený variabilní symbol (VS).

Nepřítomnost dětí v MŠ (návštěva lékaře, apod.) jsou zákonní zástupci povinni omlouvat také ze stravování. Pokud dítě nenavštěvuje MŠ, nemá nárok na stravu za zvýhodněnou cenu (bez mzdových a režijních nákladů).

Stravování se řídí výživovými normami, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.