9. 4. 2021 Od Eva Bělíková Off

Testování v MŠ od 12. 4. 2021

Testování stanovených skupin dětí (v jednotlivých třídách s max. počtem 15 dětí – předškoláků) bude od 12. dubna 2021 probíhat v šatnách jednotlivých tříd 2x týdně, a to v pondělí a čtvrtek. V tyto dny se do MŠ dostavte nejpozději do 7.30 h, abychom testování v klidné atmosféře stihli.
Přítomnost dítěte na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.
Testování dětí se vždy provádí bezprostředně po příchodu do MŠ.
Termíny testování:
Testujeme pravidelně v pondělí a čtvrtek.
Přijde-li dítě v úterý, bude v den příchodu ihned testováno a následně i ve čtvrtek.
Přijde-li ve středu, bude dítě testováno pouze v tento den, ve čtvrtek a v pátek nemusí být testováno.
Přijde-li ve čtvrtek, bude standardně otestováno.
Přijde-li v pátek, bude otestováno a následující týden standardně v pondělí a čtvrtek.
Po dobu přítomnosti v MŠ nemusí mít dítě roušku.
Dítě v žádném případě nebudeme k testování nutit ani nebude neúčast na testování nijak sankcionována. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci poskytneme dítěti na základě dohody se zákonným zástupce přiměřenou formu studijní podpory (např. pracovní listy, individuální konzultaci atp.)
K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Nadále budeme dítěti měřit tělesnou teplotu. Pokud naměříme dítěti zvýšenou tělesnou teplotu, nebude přijato do MŠ a nebude ani v ten den testováno.
Testování bude probíhat tzv.samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Počet osob v testovacím prostoru bude max. 2 děti s doprovodem jedné osoby s dodržováním rozestupů 1,5 m. (Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí v tomto případě výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy).
Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
Testování se dále neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT- PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit – lékařským potvrzením.
Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. Zaměstnavatel neotestovanému zaměstnanci nemůže umožnit vstup na pracoviště, resp. nemůže mu umožnit, aby ve škole zůstal.
Průběh testování
Testování bude probíhat v šatnách jednotlivých tříd.
Před provedením testu bude dítěti po příchodu do MŠ změřena tělesná teplota. (V případě zvýšené teploty dítěte, bude muset opustit MŠ a nebude v ten den testováno.)
Pro každého testovaného bude k dispozici místo k sezení a odkládací plocha.
Vždy je nutné dodržet rozestup mezi testovanými alespoň 1,5 metru.
Při testování dětí s asistencí 3. osoby, která není zaměstnancem školy, je nutné v maximální míře zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu, a dětí.
Každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření.
Proces samosběru testem LEPU
Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory vyjma krátkého intervalu, kdy probíhá testování.
Dohlížející osoby – paní učitelky mají k dispozici jednorázové rukavice.
Během testování bude zajištěno větrání.
Průběh testování dodanými AG testy:
1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
2. Dohlížející osoba informuje testovaného o průběhu odběru.
3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí ji a připraví všechny komponenty.
4. Testování bude probíhat dle pokynu dohlížející osoby.
5. Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5x otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku.
6. Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
7. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:
– otevírá vyhodnocovací kartu,
– vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),
– odstraňuje lepicí proužek,
– dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám)
– otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.
8. Dohlížející spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.

testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21

Podrobné informace k nástupu dětí do MŠ včetně instruktáže k testování

Vyhodnocování testů
Děti s doprovodem po ukončení testu opustí testovací místnost. Po uplynutí časového limitu 15 minut budou dohlížející osobou informováni o výsledku. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.
Pokud je výsledek negativní, dohlížející osoba vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše.
Dítěti je umožněna účast na prezenční výuce.
Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a rovnou odchází z MŠ.
Následně budou vydezinfikovány všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.
Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.
V případě, že se pozitivní test objeví u dítěte v jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti, které byly s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů. V tento případ budou zákonní zástupci bezprostředně po zjištění pozitivity v dané skupině telefonicky vyzváni, aby si své dítě vyzvedli ihned v ten den v nejbližším možném čase.
Konfirmace a návrat:
Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace neprovádí): Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že bylo dítě pozitivně testováno. Poté je nutno kontaktovat dětského lékaře, který poskytne žádanku na PCR test. Škola bude informovat KHS.
Dítě s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
Dítěti, které bylo v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s dítětem, které má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost v MŠ, a to po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny děti se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí, které byly v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem ze seznamu první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu (viz § 184a odst. 1 školského zákona).
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem vzdělávání distančním způsobem. (Po předchozí domluvě se zákonným zástupcem však budeme v tomto případě poskytovat na vyžádání vzdělávací materiály pro děti.)
Pravidelné plošné testování by mělo společně s dalšími režimovými opatřeními přispět k bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách. Je nutné zdůraznit, že plošné a pravidelné testování na přítomnost viru SARS-CoV-2musí být chápáno pouze jako jeden z nástrojů omezení šíření onemocnění COVID-19 při obnově prezenční výuky ve školách. V žádném případě nemůže v důsledku zavedení testování dojít k oslabení ostatních režimových opatření realizovaných ve školách.