RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK


Příspěvek 1000,- Kč je určen na I. pololetí školního roku 2021/2022.
Lze jej zasílat na číslo účtu: 218 014 309/0600 nebo vložit do pokladny (u vedoucí ŠJ).
Z rodičovského příspěvku jsou hrazeny výlety, divadelní představení, vánoční dárky pro děti, kulturní, sportovní a společenské akce dětí – slavnosti školky (podzimní, vánoční, letní, šerpování). V případě zůstatku se finance využívají na oslavu Týdne dětí (MDD), diplomy, dárky pro děti do soutěží.
Vyúčtování akcí je zveřejňováno vždy na konci školního roku. Rodičovský příspěvek má charakter daru, lze kdykoliv nahlédnout na čerpání těchto prostředků.
Na II. pololetí školního roku 2021/2022 je rodičovský příspěvek ponížen na 500,- Kč.
Budete-li platbu posílat prostřednictvím účtu (218 014 309/0600), prosíme, označte ji RP. 
Příspěvek je možno též vložit do pokladny u vedoucí školní jídelny.
Každému zákonnému zástupci bude vyhotovena Darovací smlouva, kterou je možno uplatnit při přiznávání daní za daný kalendářní rok.
Děkujeme.