PLATBY

Podle právních předpisů o předškolním vzdělávání je stanoveno:

 1. děti, které chodí do posledního ročníku MŠ a dovršily od 1. září do 31. srpna nejvýše 6 let věku, mají předškolní vzdělávání bezúplatné,
 2. úplata ostatních dětí za předškolní vzdělávání je stanovena na 700,- měsíčně pro dané období, tj. pro daný školní rok,
 3. osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče,
 4. rodiče, kterých se týká osvobození, podají MŠ žádost o osvobození od úplaty a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku,
 5. o osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka MŠ,
 6.  úplata za předškolní vzdělávání nevzniká, pokud je celý měsíc MŠ uzavřena,
 7. pokud na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice nebo ministerstva zdravotnictví dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující: V MŠ stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem,
 8. úplatu za školní stravování dětí projednává zákonný zástupce s vedoucí školní jídelny,
 9. výše stravného na 1 dítě a 1 den: dvě svačiny po 11,- Kč a oběd za 28,- Kč: celkem 50,- Kč,
 10. platí se na účet MŠ  218 014 309/0600 do 15. dne daného kalendářního měsíce,
 11. přeplatky se vracejí na účet rodičů po ukončení docházky do MŠ,
 12. úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ je povinná. Je nedílnou součástí rozpočtu MŠ,
 13. závažné porušení školního řádu může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ