PLATBY

Od září 2023 je změna ve výši a způsobu úhrady stravného, které se bude nově hradit zálohově pravidelnou měsíční částkou.

  1. STRAVNÉ

Dle finančních normativů vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů je cena stravného stanovena na 60,- Kč za celodenní stravu.
Složení ceny stravného: ranní svačina: 15,- Kč, odpolední svačina: 15,- Kč a oběd ve výši 30,- Kč. Cena stravného se rovná ceně potravin.
Stravné se bude hradit měsíčními zálohami ve výši 1200,- Kč se splatností k 15. dni v měsíci. Vyúčtování stravného bude vystaveno písemnou formou vždy začátkem července za uplynulý školní rok se splatností k 15. 7. Přeplatky stravného budou vráceny na účet zákonného zástupce v průběhu měsíce července.
S platností od školního roku 2023/2024 je v případě nemoci dítěte povinnost zákonných zástupců odhlašování stravy nejpozději do 7.00 hodin (v pondělí do 8.00 hodin). Odpolední svačiny budou všem strávníkům předem odhlášeny a budou se přihlašovat vždy ráno při příchodu dítěte do MŠ (společně s informací od zákonného zástupce, že dítě bude v MŠ v tento den odpočívat). Evidence přihlášených svačin bude vedena v evidenci celkové docházky a vždy na konci měsíce bude potvrzena podpisem zákonného zástupce.
Pokud v případě vyšší nemocnosti dítěte vznikne zákonnému zástupci na účtu záloh v průběhu školního roku přeplatek vyšší než 2400,- Kč, může být na žádost zákonného zástupce tento přeplatek záloh vrácen v průběhu zúčtovacího období (školní rok). V měsících červenci a srpnu se zálohy na stravné nehradí.

NOVĚ PŘÍCHOZÍ DĚTI DO MŠ
Celková částka bude splatná k 15. 9. 2023 ve výši: 3550,- Kč
Složení částky:          
záloha na stravné v září 2023 činí 1200,- Kč

školné na září 2023 činí 850,- Kč

rodičovský příspěvek na celý školní rok 2023/24 činí 1500,- Kč
od října měsíčně celkem 2050,- Kč (1200,- Kč měsíční záloha na stravné a 850,- Kč na školné).

DĚTI POKRAČUJÍCÍ V DOCHÁZCE DO MŠ
Celková částka bude splatná k 15. 9. 2023.
Předškoláci (neplatí školné): 1700,- Kč
Složení částky:          
záloha na stravné v září 2023 činí 200,- Kč

rodičovský příspěvek na celý školní rok 2023/24 činí 1500,- Kč
od října měsíčně 1200,- Kč (měsíční záloha na stravné).

Mladší děti (platí školné): 
Celková částka bude splatná k 15. 9. 2023 ve výši: 2550,- Kč

Složení částky:          
záloha na stravné v září 2023 činí 200,- Kč        

rodičovský příspěvek na celý školní rok 2023/24 činí 1500,- Kč

školné na září 2023 činí 850,- Kč
od října měsíčně 2050,- Kč (1200,- Kč měsíční záloha na stravné a 850,- Kč na školné).
Všem strávníkům končícím docházku bude v červnu 2023 vyúčtována záloha 1000,- Kč složená při nástupu dítěte do MŠ. Vyúčtování za červen bude začátkem července k dispozici na třídách u paní učitelek se splatností do 15. 7. 2023. Případné přeplatky budou vráceny v průběhu měsíce července na bankovní účty zákonných zástupců.

  • ŠKOLNÉ

Podle platných právních předpisů (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 14/2005 Sb.,) je úplata za předškolní vzdělávání stanovena na 850,- Kč/měsíc.
Předškoláci (děti, které dovršily 6 let věku v období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024) a děti s odkladem vstupu do ZŠ jsou od platby školného osvobozeni. 

Povinnost platit úplatu za předškolní vzdělávání má zákonný zástupce též nezletilého dítěte, které má odklad školní docházky. Školné se hradí za celodenní docházku, a to na aktuální měsíc tak, aby bylo připsáno na účtu školy 218014309/0600 nejpozději do 15. dne v měsíci (např. školné na září je splatné do 15. 9. daného roku). Platbu doporučujeme provádět trvalým příkazem.
Dle školského zákona může ředitelka školy vydat rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školné a školní stravování ve stanoveném termínu, pokud se nedomluví jinak.

  • RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

Vybíráme rodičovský příspěvek (RP) na mimoškolní kulturní akce (divadla, výlety, slavnosti, šerpování) pro děti na celý školní rok ve výši 1500,- Kč. Po přijetí RP na účet MŠ bude zákonnému zástupci vystavena Darovací smlouva.