AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ 2024/2025

Termín: 2. a 3. května 2024 od 15 do 17 hodin ve třídě Broučků (1. patro).
POSTUP:  
1. Vytiskněte si Žádost: PŘIHLÁŠKA
2. Vyplňte ji, prosíme ČITELNĚ (včetně kontaktu – tel., a email) a podepište.
3. Nechte Žádost potvrdit dětským lékařem, popř. doplňte žádost čestným prohlášením.
(Pozn.: Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné potvrzení lékaře.)
Vzor textu čestného prohlášení k očkování:
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), bytem (adresa trvalého pobytu dítěte) se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Podpis zákonného zástupce, Datum
Dále k Žádosti připojte souhlas se zpracováním osobních údajů
Vzor textu souhlasu se zpracováním osobních údajů:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) za účelem „Vedení řízení ohledně přijímání do předškolního vzdělávání“.
Jméno zákonného zástupce, nar., bytem
Podpis zákonného zástupce, Datum
Bližší informace: zde
Dále k Žádosti připojte čestné prohlášení o evidenci trvalého pobytu dítěte v obci Holubic
Vzor textu čestného prohlášení o evidenci trvalého pobytu v obci Holubice:
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), bytem (adresa trvalého pobytu dítěte) je trvale hlášeno v obci Holubice.
Podpis zákonného zástupce, Datum

Přehled požadovaných dokumentů k Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice:
– vyplněná a podepsaná Žádost – PŘIHLÁŠKA
– prostá kopie očkovacího průkazu dítěte (Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.),
– čestné prohlášení k očkování (Pouze v případě, že není žádost potvrzena dětským lékařem.),
– kopie rodného listu dítěte + s sebou originál očkovacího průkazu,
– souhlas se zpracováním osobních údajů,
– čestné prohlášení o evidenci trvalého pobytu dítěte v obci Holubice,
– občanský průkaz zákonného zástupce k předložení.

Občané Evropské unie doloží při přijímacím řízení kopii dokladu o trvalém pobytu v obci Holubice a občané třetích zemí jsou povinni doložit kopii oprávnění k pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů (ustanovení 20 odst. 2 písm. d) 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů).

4. S požadovanými dokumenty se OSOBNĚ dostavte v určeném termínu k zápisu do MŠ pro školní rok 2024/2025 do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice, do třídy Broučků.

5. Každému zájemci bude při osobním předávání dokumentů 2. a 3. května 2024 od 15 do 17 hodin přiděleno registrační číslo, pod kterém zjistí, zda dítě bylo či nebylo přijato do MŠ.

Kritéria přijetí dítěte do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ
pro školní rok 2024/2025:
Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního rok,
– Doložení skutečnosti, že dítěti je Pedagogicko-psychologickou poradnou doporučen odklad z docházky do ZŠ,
– Věk dítěte – rozhodující je datum narození dítěte (od nejstaršího po nejmladší),
– Trvalý pobyt dítěte v obci Holubice, okres Praha – západ.

Seznam přijatých/nepřijatých dětí do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice bude zveřejněn nejpozději 1. 6. 2024 na webových stránkách www.msholubice.cz prostřednictvím registračních čísel a na vývěskách Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice, a to po dobu min. 15 dnů.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice, bude zasláno poštou na doručenku nebo jej lze vyzvednout osobně v ředitelně MŠ v pondělí 3. června 2024 od 9 do 17 hodin.