19. 6. 2023 Od Eva Bělíková Off

Informace k platbám od školního roku 2023/2024

Od září 2023 proběhne změna ve výši a způsobu úhrady stravného, které se bude nově hradit zálohově pravidelnou měsíční částkou.

  1. STRAVNÉ

Dle finančních normativů vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů je cena stravného stanovena na 60,- Kč za celodenní stravu.
Složení ceny stravného: ranní svačina: 15,- Kč, odpolední svačina: 15,- Kč a oběd ve výši 30,- Kč. Cena stravného se rovná ceně potravin.
Stravné se bude hradit měsíčními zálohami ve výši 1200,- Kč se splatností k 15. dni v měsíci. Vyúčtování stravného bude vystaveno písemnou formou vždy začátkem července za uplynulý školní rok se splatností k 15. 7. Přeplatky stravného budou vráceny na účet zákonného zástupce v průběhu měsíce července.
S platností od školního roku 2023/2024 je v případě nemoci dítěte povinnost zákonných zástupců odhlašování stravy nejpozději do 7.00 hodin (v pondělí do 8.00 hodin). Odpolední svačiny budou všem strávníkům předem odhlášeny a budou se přihlašovat vždy ráno při příchodu dítěte do MŠ (společně s informací od zákonného zástupce, že dítě bude v MŠ v tento den odpočívat). Evidence přihlášených svačin bude vedena v evidenci celkové docházky a vždy na konci měsíce bude potvrzena podpisem zákonného zástupce.
Pokud v případě vyšší nemocnosti dítěte vznikne zákonnému zástupci na účtu záloh v průběhu školního roku přeplatek vyšší než 2400,- Kč, může být na žádost zákonného zástupce tento přeplatek záloh vrácen v průběhu zúčtovacího období (školní rok). V měsících červenci a srpnu se zálohy na stravné nehradí.

NOVĚ PŘÍCHOZÍ DĚTI DO MŠ
Celková částka bude splatná k 15. 9. 2023 ve výši: 3550,- Kč
Složení částky:          
záloha na stravné v září 2023 činí 1200,- Kč

školné na září 2023 činí 850,- Kč

rodičovský příspěvek na celý školní rok 2023/24 činí 1500,- Kč
od října měsíčně celkem 2050,- Kč (1200,- Kč měsíční záloha na stravné a 850,- Kč na školné).

DĚTI POKRAČUJÍCÍ V DOCHÁZCE DO MŠ
Celková částka bude splatná k 15. 9. 2023.
Předškoláci (neplatí školné): 1700,- Kč
Složení částky:          
záloha na stravné v září 2023 činí 200,- Kč

rodičovský příspěvek na celý školní rok 2023/24 činí 1500,- Kč
od října měsíčně 1200,- Kč (měsíční záloha na stravné).

Mladší děti platí školné: 
Celková částka bude splatná k 15. 9. 2023 ve výši: 2550,- Kč

Složení částky:          
záloha na stravné v září 2023 činí 200,- Kč        

rodičovský příspěvek na celý školní rok 2023/24 činí 1500,- Kč

školné na září 2023 činí 850,- Kč
od října měsíčně 2050,- Kč (1200,- Kč měsíční záloha na stravné a 850,- Kč na školné).
Všem strávníkům končícím docházku bude v červnu 2023 vyúčtována záloha 1000,- Kč složená při nástupu dítěte do MŠ. Vyúčtování za červen bude začátkem července k dispozici na třídách u paní učitelek se splatností do 15. 7. 2023. Případné přeplatky budou vráceny v průběhu měsíce července na bankovní účty zákonných zástupců.

  • ŠKOLNÉ

Podle platných právních předpisů (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 14/2005 Sb.,) je úplata za předškolní vzdělávání stanovena na 850,- Kč/měsíc.
Předškoláci (děti, které dovršily 6 let věku v období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024) jsou od platby školného osvobozeni. Děti s odkladem školné opět platí. Povinnost platit úplatu za předškolní vzdělávání má zákonný zástupce též nezletilého dítěte, které má odklad školní docházky. Školné se hradí za celodenní docházku, a to na aktuální měsíc tak, aby bylo připsáno na účtu školy 218014309/0600 nejpozději do 15. dne v měsíci (např. školné na září je splatné do 15. 9. daného roku). Platbu doporučujeme provádět trvalým příkazem.
Dle školského zákona může ředitelka školy vydat rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školné a školní stravování ve stanoveném termínu, pokud se nedomluví jinak.

  • RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

Vybíráme rodičovský příspěvek (RP) na mimoškolní kulturní akce (divadla, výlety, slavnosti, šerpování) pro děti na celý školní rok ve výši 1500,- Kč. Po přijetí RP na účet MŠ bude zákonnému zástupci vystavena Darovací smlouva.