ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁPISU 2024/2025

Informace k přijímacímu řízení do MŠ

Mateřská škola Holubice, okres Praha-západ, Lesní 58, 252 65 Holubice

pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice, Mgr. Eva Bělíková, v souladu ustanovením § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje přijímací řízení do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ pro školní rok 2024/2025.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

  • předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let (§34 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů),
  • dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto ustanovení vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem mateřské školy,
  • mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů),
  • k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky,
  • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud se místo v mateřské škole uvolní. V případě uvolnění místa během školního roku budou osloveni uchazeči v pořadí dle věku dítěte s předností předškoláků,
  • do přijímacího řízení mohou být zařazeny v den přijímacího řízení pouze řádně vyplněné žádosti o přijetí dítěte, včetně vyjádření ošetřujícího lékaře dítěte, zpracování údajů souvisejících s přijímacím řízením se řídí zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Informace o přijímacím řízení a termínech správního řízení

Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ se uskuteční ve dnech 2. 5. a 3. 5. 2024 od 15 do 17 hodin v Mateřské škole Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice, a to v případě, že nebude vyhlášen nouzový stav. V opačném případě se přijímací řízení bude konat distanční formou a podrobnosti budou aktuálně uveřejněny na webových stránkách mateřské školy a úřední desce zřizovatele, obce Holubice.

Při přijímacím řízení předloží zákonný zástupce dítěte:
vlastní občanský průkaz,
rodný list dítěte,
čestné prohlášení o evidenci trvalého pobytu dítěte v obci Holubice a souhlas k ověření evidence trvalého pobytu dítěte (vyplní se během přijímacího řízení),
– vyplněnou Žádost o přijetí dítěte (PŘIHLÁŠKA), včetně potvrzení lékaře o zdravotním stavu a očkování dítěte dle platných právních norem ve znění pozdějších předpisů. Žádost je dispozici v mateřské škole a na webových stránkách MŠ (ke stažení),
prostou kopii očkovacího průkazu dítěte, s sebou očkovací průkaz dítěte (Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.),
čestné prohlášení k očkování (Pouze v případě, že není Žádost potvrzena dětským lékařem.).

Občané Evropské unie doloží při přijímacím řízení doklad o trvalém pobytu v obci Holubice a občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů (ustanovení 20 odst. 2 písm. d) 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů).

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má zákonný zástupce dítěte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

Pro vyjádření účastníků řízení k podkladům pro rozhodnutí jsou tyto termíny: 9. 5. a 10. 5. 2024 od 15:00 do 17:00 hodin.

Účastníci a jejich zákonní zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdější předpisů).

Termín pro ukončení shromažďování podkladů pro rozhodnutí: 15. 5. 2024 do 17:00 hodin.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do mateřské školy se budou zákonným zástupcům vydávat v Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ dne 3. června 2024 od 9 do 17 hodin, popř. budou zasílány poštou zákonným zástupcům do vlastních rukou.

Uchazečům o přijetí do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ bude při přijímacím řízení přiděleno registrační číslo. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn formou seznamu registračních čísel na vývěskách v Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ a na webových stránkách mateřské školy nejpozději 1. 6. 2024, a to po dobu min. 15 dnů. Je důležité si registrační číslo zapamatovat. Zákonný zástupce si Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do mateřské školy převezme do vlastních rukou proti podpisu.

Proti Rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ ke Krajskému úřadu středočeského kraje – odbor školství, mládeže a sportu.

Mgr. Eva Bělíková,
ředitelka MŠ Holubice, okres Praha – západ