KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ

Ředitelka Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což je 84 dětí, viz Školní řád, Čl. 2.

I.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

II.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně přijato dítě – předškolák rok před nástupem povinné školní docházky.

III.

Dle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy řádné očkování.

IV.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení dle § 34 odst. 6 zákona 564/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších přepisů.

V.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole se bude ředitelka mateřské školy řídit kritérii uvedenými v následující tabulce:

1.      KRITÉRIUM PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ
  • Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku.     
  • Doložení skutečnosti, že dítěti je Pedagogicko-psychologickou poradnou doporučen odklad z docházky do ZŠ.
  • Věk dítěte – rozhodující je datum narození dítěte (od nejstaršího po nejmladší).
2.      KRITÉRIUM PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ
  •  Trvalý pobyt dítěte v obci Holubice, okres Praha – západ

Upozornění: Ve dnech přijímacího řízení mají všechny podané žádosti stejnou váhu, v žádném případě není ve dnech přijímacího řízení tvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ.

Poznámka: Občané Evropské unie doloží při přijímacím řízení doklad o trvalém pobytu v obci Holubice a občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů (ustanovení 20 odst. 2 písm. d) školského zákona ve znění pozdějších předpisů).

V souladu s § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů má zákonný zástupce dítěte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud se místo v mateřské škole uvolní. V případě uvolnění místa během školního roku budou osloveni uchazeči přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 v pořadí dle věku dítěte s předností předškoláků.

PŘIHLÁŠKA

Mgr. Eva Bělíková,
ředitelka Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ