12. 8. 2020 Od Eva Bělíková Off

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HOLUBICE, OKRES PRAHA – ZÁPAD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ředitelka Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ, Lesní 58, 252 65 Holubice, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což je 84 dětí.
I.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.
II.
V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně přijato dítě – předškolák rok před nástupem povinné školní docházky.
III.
Dle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy řádné očkování.
IV.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení dle § 34 odst. 6 zákona 564/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších přepisů.
V.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole se bude ředitelka mateřské školy řídit kritérii uvedenými v následující tabulce:
1. KRITÉRIUM PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ
– Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku.
– Doložení skutečnosti, že dítěti je Pedagogicko-psychologickou poradnou doporučen odklad z docházky do ZŠ.
– Věk dítěte – rozhodující je datum narození dítěte (od nejstaršího po nejmladší).
2. KRITÉRIUM PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ
– Trvalý pobyt dítěte v obci Holubice, okres Praha – západ
Upozornění: V den přijímacího řízení mají všechny podané žádosti k přijetí stejnou váhu, v žádném případě nebude v den přijímacího řízení tvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ.
Poznámka: Občané Evropské unie doloží při přijímacím řízení doklad o trvalém pobytu v obci Holubice a občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů (ustanovení 20 odst. 2 písm. d) školského zákona ve znění pozdějších předpisů).

V souladu s § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů má zákonný zástupce dítěte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání také v průběhu školního roku, pokud se místo v mateřské škole uvolní. V případě uvolnění místa během školního roku budou osloveni uchazeči v pořadí dle věku dítěte s předností předškoláků.

Mgr. Eva Bělíková,
ředitelka Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ