OPATŘENÍ PROTI NÁKAZE KORONAVIREM

ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ

PROTI NÁKAZE KORONAVIREM

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Sledujeme aktuální hygienická a protiepidemická opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví (MZd), podle kterých se vždy řídíme.

V MŠ se na počátku šk. roku 2021/2022 nebude provádět tzv. screeningové testování dětí.

V případě mimořádné situace v souvislosti s infekčním onemocněním COVID-19 budeme kontaktovat Odbor hygieny dětí a mladistvých místně příslušné Krajské hygienické stanice, tj. příslušné územní pracoviště, dle místa sídla MŠ: KHS Středočeského kraje: hdm@khsstc.cz

Od zákonných zástupců se před prvním příchodem do MŠ nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti.

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekční nákazy nemohou do školy vstoupit. MŠ sice nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale těmto zdravotním stavům dětí věnujeme zvýšenou míru pozornosti, zejména příznakům infekčního onemocnění u dětí.

Při příchodu dětí do MŠ budou vpouštěny do šatny dané třídy zákonní zástupci nebo jimi určená osoba se zakrytými dýchacími cestami s výjimkou osob s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo závažnou alternací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, nebo osob, které nemohou mít ochranu dýchacích cest ze závažných zdravotních důvodů a tuto skutečnost jsou schopny doložit lékařským potvrzením. Další výjimky z povinnosti mít ochranu dýchacích cest jsou stanoveny platným mimořádným opatřením.

Bezprostředně po vstupu do šatny je k dispozici na vydezinfikovaných šatnách dezinfekce k ošetření rukou. Doprovod se v šatně zdrží jen po nezbytně nutnou dobu.
Dle doporučení MŠMT děti a pedagogičtí pracovníci MŠ ochranu dýchacích cest v prostorách školy nosit nemusí, zaměstnanci však budou mít dle aktuální potřeby ochranné pomůcky (ochranné prostředky dýchacích cest, za něž se považují takové prostředky, které jsou uvedeny v aktuálně platném mimořádném opatření MZd) k dispozici.

Neprodleně po příchodu dítěte do třídy bude posláno k umytí rukou. V umývárnách je dětem k dispozici v dávkovačích tekuté mýdlo, dezinfekce a papírové utěrky.

Při zjištění (objevení) příznaků infekčního onemocnění postupujeme takto:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do MŠ,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; dítě je izolováno od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. (Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.)

MŠ má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že zajišťuje oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajišťuje pro něj dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

MŠ má pro tyto případy zřízenu Izolační místnost (dle možností MŠ v prvním patře vedle ředitelny). V Izolační místnosti pobývá dítě až do doby jeho převzetí zákonným zástupcem. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy zaměstnanec MŠ použije ochranné osobní pomůcky. Izolační místnost je vybavena umyvadlem s tekoucí vodou, ručníkem, mýdlem, desinfekcí, je ve zvýšené míře hygienicky udržovaná, větratelná, denně vytíraná tzv. „na mokro“, jsou zde desinfikována kontaktní místa (kliky, vypínače, klávesnice). Je pravidelně ionizována.

Zákonní zástupci jsou povinni informovat MŠ o cestách dítěte do a ze zahraničí podle stanovené míry rizika nákazy země, ve které daná osoba pobývala (s nízkým nebo středním rizikem („zelené a oranžové“ země), s vysokým nebo velmi vysokým rizikem („světle a tmavě červené“ země), s extrémním rizikem nákazy („černé“ země).  Povinnost se na děti ve vztahu k MŠ uplatňuje tehdy, pokud je v provozu; tedy vykonává ve vztahu k dotčeným dětem nějakou činnost a tito se jí mají účastnit.

Zvláštní pravidla pro děti do 6 let v mateřských školách:

– Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování, ale pro MŠ se uplatňují zvláštní pravidla:

– V případě dětí do 6 let věku v MŠ, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s ČR do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, MŠ nesmí umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR. I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.
–  Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro
všechny osoby vracející se ze zahraničí.

Bližší informace: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/.

Pokud se v průběhu práce u zaměstnance MŠ objeví příznaky virového onemocnění, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochrany dýchacích cest.

Paní učitelky budou dětem opakovaně provádět osvětu ohledně osobní hygieny, zejména správného mytí rukou (min. 20 až 30 sekund) a dalších hygienických opatření.

V případě mimořádného opatření nebude možno si hrát v MŠ s plyšovými hračkami.

Aktivity dětí budou přednostně organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.  Pro pobyt venku se využívá zahrada MŠ. Jednotlivé třídy mají k dispozici vzájemně oddělený prostor v MŠ.

Školní jídelna zachová stravování v běžné podobě (viz Stravovací řád).

Úplata za vzdělávání a stravování:

 Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a MŠ není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata za vzdělávání se hradí.

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí následující: V MŠ stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu   v kalendářním měsíci, a to i v případě, že MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

V případě konkrétních mimořádných situací v MŠ spojených s onemocněním COVID-19 je MŠ vždy povinna postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená příslušnou KHS nebo plošně ministerstvem zdravotnictví (MZd).