17. 8. 2020 Od Eva Bělíková Off

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ V OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost dětí v MŠ, pak mohou nastat následující situace:
a) prezenční výuka
V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají v MŠ, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem (na dálku) a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Pokud to organizační možnosti MŠ dovolí, poskytuje dotčeným dětem vzdělávací podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Děti se mohou do výuky zapojit na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.
b) smíšená výuka
V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, je MŠ povinna distančním způsobem vzdělávat děti, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní děti pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení MŠ i jednotlivých dětí a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních dětí. Zachování prezenční výuky pro ostatní děti se bude v jednotlivých případech lišit: Možné je pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit výuku dle možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli děti rozřazováni do jiných tříd nebo oddělení.
c) distanční výuka

  • MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud jev důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné třídy.
  • MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé MŠ.
  • V ostatních případech MŠ nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni ve škole.
  • MŠ dle svých možností bude udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.
  • Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání.
  • Ostatní děti, kterých se zákaz vstupu do MŠ nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné třídy.
  • MŠ je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dotčených dětí, tak také personálním a technickým možnostem MŠ.