17. 8. 2020 Od MS Holubice Off

POSTUP PŘI VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ KORONAVIREM V MŠ

MŠ v případě výskytu koronavirového onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se MŠ dozví o výskytu onemocnění COVID-19 dříve, kontaktuje ředitelka MŠ zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS Středočeského kraje.
Při výskytu COVID-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mj. k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu, počet dětí ve třídě, způsob stravování, pobyt v kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy dětí do MŠ a především místní epidemiologickou situaci.
MŠ při výskytu onemocnění COVID-19 neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání dětí jejich zákonné zástupce a svého zřizovatele.