17. 8. 2020 Od Eva Bělíková Off

OPATŘENÍ MŠ PROTI NÁKAZE KORONAVIREM

Sledujeme tzv. PES hygienických a protiepidemických opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví (MZ): https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf podle kterých se vždy aktuálně řídíme.
V případě mimořádné situace v souvislosti s onemocněním covid-19 MŠ kontaktuje odbor hygieny dětí a mladistvých místně příslušné krajské hygienické stanice, tj. příslušné územní pracoviště, dle místa sídla MŠ: KHS Středočeského kraje: hdm@khsstc.cz
Při příchodu dětí do MŠ budou vpouštěny do šatny dané třídy v max. počtu 2 dětí, každé z nich s pouze 1 osobou doprovodu. (Pokud se v daný čas sejde více osob, je nutné posečkání před vchodem do MŠ v bezpečném rozestupu 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.)
Bezprostředně po vstupu do šatny bude k dispozici na vydezinfikovaných šatnách dezinfekce k ošetření rukou. Doprovod se v šatně zdrží jen po nezbytně nutnou dobu.
V případě celoplošného opatření budou muset mít dospělí nasazeny roušky. Pokyny budou vždy aktualizovány. Dle doporučení MŠMT děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí, zaměstnanci však budou mít dle aktuální potřeby ochranné pomůcky (roušky, štíty, ochranné rukavice) k dispozici.
Žádáme rodiče, aby dětem přinesli alespoň jednu roušku v uzavřeném igelitovém sáčku. Uložena bude v osobní skříňce dítěte. Důvodem tohoto opatření je případný výskyt příznaků virového onemocnění u kterékoli osoby v MŠ v průběhu dne.
Intenzivně budeme sledovat zdravotní stav dětí již při příchodu do MŠ. Při předávání jim bude bezkontaktním teploměrem změřena tělesná teplota. Bude-li dítě projevovat příznaky nemoci (zvýšená teplota, mírný kašel či nachlazení), nebude ráno do MŠ přijato.
Neprodleně po příchodu dítěte do třídy bude posláno k umytí rukou. V umývárnách bude dětem k dispozici v dávkovačích tekuté mýdlo, dezinfekce a papírové utěrky.
Pokud bude dítě vykazovat během dne některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěné do samostatné místnosti (v prvním patře vedle ředitelny) a ihned budeme kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatním dětem bude změněn program na pobyt venku s nošením roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
Pokud se v průběhu práce u zaměstnance MŠ objeví příznaky virového onemocnění, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a v požadovaném odstupu. Děti v tomto případě budou umístěny do jiné místnosti a následně bude změněna jejich aktivita na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance MŠ.
Paní učitelky budou provádět osvětu ohledně správného mytí rukou (min. 20 až 30 sekund) a dalších hygienických opatření.
Po dobu mimořádného opatření nebude možno si hrát v MŠ s plyšovými hračkami. (13) Aktivity dětí budou přednostně organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.  Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ.
Jednotlivé třídy budou mít k dispozici oddělený prostor v MŠ.
Školní jídelna zachová stravování v běžné podobě, tj. budou připravovány teplé i studené pokrmy v rámci celodenního stravování dle platné legislativy.  Zvýšený důraz bude i nadále kladen na hygienu přípravy a výdeje pokrmů a častou dezinfekci pracovních ploch, povrchů a podlah ve všech prostorách ŠJ.
Pokrmy budou v čase výdeje personálem připraveny na stoly včetně prostírání, příborů a nápojů. Poté, co děti usednou na svá místa ke stolu a snědí polévku, bude nádobí sklizeno personálem a servírován druhý chod. 
Když děti dojedí, neodnášejí prázdné talíře, ale nádobí sklidí personál. Jídelní stoly budou vždy před příchodem dětí a po jejich odchodu umyty a dezinfikovány.
Rizikové faktory onemocnění COVID-19, které vydalo ministerstvo zdravotnictví:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.:
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří dítě, které naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo jej naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 je MŠ vždy povinna postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená příslušnou KHS nebo plošně ministerstvem zdravotnictví (MZ).