20. 8. 2020 Od Eva Bělíková Off

ORGANIZACE PROVOZU

Provoz všech tříd mateřské školy: od 6:30 do 17:00 hodin
Děti do MŠ přicházejí do 8 hodin.
Individuální program dle přání dítěte: 6.30 – 8:00
Učitelka dle pokynů ředitelky MŠ může dítěti změřit tělesnou teplotu.
Po příchodu dítěte do třídy jej zapíše do Docházky dětí.
Zjistí, zda-li dítě bude ten den v MŠ odpočívat nebo půjde domů po obědě.
Individuální přístup
Ve spolupráci se zákonnými zástupci p. učitelka každodenně získává informace o dítěti (například zda se dobře vyspalo, zda jej něco netrápí apod.)
Společné zahájení dne: 8:00 – 8:30
Uvítání, spočítání, určení dne a měsíce, ranní cvičení
Ranní svačina: 8:30 – 8:45
Dopolední programová část dne: 8:45 – 9:15
V případě přízně počasí probíhá výchovně vzdělávací program i venku v přírodě.
Pobyt venku: 9:20 – 11:20
Délka pobytu trvá zpravidla 2 hodiny denně. Pedagogové se řídí roční dobou. V zimních měsících sledují hlášení o stavu ovzduší – tel. č. 14 110. Určují a odpovídají za maximální možnou délku pobytu dětí venku a jeho účinné využití pro rozvoj tělesných i rozumových schopností dětí. Dbají důsledně na bezpečnost a ochranu zdraví všech dětí.
Oběd: 11:30 – 12:00
Zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba, která vyzvedá dítě po obědě, dochází v čase nejdříve od 12:00 a nejpozději do 12:30.
Stravování
Všechny děti užívají k jídlu příbor od začátku školního roku, nejmladším dětem je v této činnosti věnována zvýšená pozornost. Pedagogové dbají na pěstování a upevňování všech kulturních a hygienických návyků souvisejících s jídlem.
Odpočinek, spánek
Délku odpočinku nebo spánku přizpůsobujeme individuálním potřebám dětí, zejména dle věku dítěte.
Odpolední svačina: 14:30 – 14:45
Po svačině probíhá individuální program podle přání dětí. V případě přízně počasí si děti hrají venku na zahradě (od 15:00). Učitelka, která z budovy odchází poslední, zkontroluje prostory MŠ podle pravidel PO, zakóduje a uzamkne třídy i budovu.
Zákonní zástupci si mohou děti vyzvedávat odpoledne nejdříve od 14.45.
V 17:00 děti opouštějí MŠ. Poté se školka zamyká.