20. 8. 2020 Od MS Holubice Off

PROVOZ v MŠ

Mateřská škola zahájila provoz 1. 9. 2020
Otevřeno bude od 6.30 do 17 hodin.

Mateřská škola a její provoz se řídí standardními pravidly podle právních předpisů, a to podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 • Zavedli jsme preventivní opatření proti nákaze koronavirem.
 • Prosíme proto všechny o jejich dodržování. Děkujeme za pochopení.
 • Žádáme rodiče, aby do školky neposílali děti, které vykazují jasné známky zejména respiračních onemocnění, zvýšené teploty apod.
 • Při příchodu dětí do školky budou vpouštěny do šatny dané třídy v maximálním počtu 2 dětí, každé z nich s pouze 1 osobou doprovodu. (Pokud se v daný čas sejde více osob, prosíme o posečkání před třídou v bezpečném rozestupu 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Následně bude možno vstoupit poté, co předchozí doprovod opustí prostor šatny.) 
 • V případě znovuobnovení povinnosti zakrytí úst a nosu budou muset mít dospělí od 1. 9. 2020 před a v budově MŠ roušky, pokud neuvede nařízení KHS nebo ministerstvo zdravotnictví jinak.
 •  Bezprostředně po vstupu do šatny bude k dispozici na všech vydezinfikovaných šatnách dezinfekce k ošetření rukou.
 • Intenzivně budeme sledovat aktuální zdravotní stav dětí ihned při příchodu do školky. Při předávání jim bude bezkontaktním teploměrem změřena tělesná teplota. Bude-li dítě projevovat sebemenší příznaky nemoci, ať už se jedná o mírný kašel či nachlazení, nebude ráno do školky přijat.
 • Neprodleně po příchodu dítěte do třídy bude posláno k umytí rukou. V umývárnách bude dětem k dispozici v dávkovačích tekuté mýdlo, dezinfekce a papírové utěrky.
 • Děti roušky v prostorách školy nosit nemusí, přesto žádáme, aby rodiče dětem přinesli alespoň jednu roušku v uzavřeném igelitovém sáčku. Uložena bude v osobní skříňce dítěte. Důvodem tohoto opatření je případný výskyt příznaků virového onemocnění u kterékoli osoby v MŠ v průběhu dne.
 • Pokud bude dítě vykazovat během dne některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěné do samostatné místnosti (v prvním patře vedle ředitelny) a ihned budeme kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatním dětem bude změněna výuka na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Pokud se průběhu práce u zaměstnance MŠ objeví příznaky virového onemocnění, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaném odstupu. Děti v tomto případě budou umístěny do jiné místnosti a následně bude změněna jejich aktivita na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance MŠ.
 • Platí výrazně zvýšená hygienická opatření. Všichni v MŠ budou mít k dispozici antibakteriální mýdla, dezinfekce, bude prováděn častější úklid včetně dezinfekce všech prostor MŠ.
 • Paní učitelky budou provádět osvětu ohledně správného mytí rukou (min. 20 až 30 sekund) a dalších hygienických opatření.
 • V každé třídě se bude často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat dle potřeby, minimálně jednou denně.
 • Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, použijeme je však např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.
 • Ve spolupráci s obcí Holubice zajistíme dostatečné množství dezinfekce. Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. V maximální možné míře se budeme vyhýbat alergenním prostředkům. Bude prováděno důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí (nejméně jednou denně).
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, používané zvláště dětmi, ale též ostatními zaměstnanci MŠ, je prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši).
 • Umývárny budou čištěny též horkovzdušným parním přístrojem.
 • Odpadkové koše budou vyprazdňovány alespoň 1x denně.
 • Aktivity dětí budou přednostně organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.  Pro pobyt venku se využívá především areál MŠ.

Mgr. Eva Bělíková,
ředitelka MŠ